வளர்த்த மகன் முரடன் என்றால் வெறுத்திடுவாளா

4418பார்த்தது
வளர்த்த மகன் முரடன் என்றால்
வெறுத்திடுவாளா
வயதில் துன்பம் வந்ததென்றால்
விரட்டிடுவாளா
உனக்கு இணை நீயே
எவரும் இங்கே இல்லை

தொடர்புடைய செய்தி