ஓம் பச்சை வண்ணா போற்றி

2599பார்த்தது
ஓம் பச்சை வண்ணா போற்றி
ஓம் கார்வண்ணா போற்றி
ஓம் பன்னகசயனா போற்றி
ஓம் கமலக்கண்ணா போற்றி

தொடர்புடைய செய்தி