ஓம் அனந்த கிருஷ்ணா போற்றி

2595பார்த்தது
ஓம் அனந்த கிருஷ்ணா போற்றி
ஓம் அரங்கமா நகருளானே போற்றி
ஓம் அற்புத லீலா போற்றி
ஓம் அச்சுதனே போற்றி

தொடர்புடைய செய்தி