ஓம் கூவிட வருவோய் போற்றி

3440பார்த்தது
ஓம் கூவிட வருவோய் போற்றி
ஓம் கூத்தன் மகனே போற்றி
ஓம் கொள்ளை கொள்வோனே போற்றி
ஓம் கொழுக்கட்டைப் பிரியனே போற்றி

தொடர்புடைய செய்தி