ஓம் கடல் தாவியவனே போற்றி

1549பார்த்தது
ஓம் கடல் தாவியவனே போற்றி
ஓம் கரை சேர்ப்பவனே போற்றி
ஓம் கீதாபாஷ்யனே போற்றி
ஓம் கீர்த்தியளிப்பவனே போற்றி

தொடர்புடைய செய்தி