உலக கருப்பை புற்றுநோய் தினம்

51பார்த்தது
உலக கருப்பை புற்றுநோய் தினம்
உலக அளவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே மாதம் 8ஆம் தேதி 'உலக கருப்பை புற்றுநோய் தினம்' அனுசரிக்கப்படுகிறது. கருப்பை புற்றுநோய் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த இந்த நாள் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. இந்த கொடிய நோயின் அறிகுறிகள், ஆபத்து காரணிகள் மற்றும் தடுப்பு பற்றி மக்களுக்கு கற்பிக்க அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி முன்கூட்டியே நோயை கண்டறிவதன் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் உயிரைக் காப்பாற்றுவது இந்நாளின் முக்கியத்துவம்.
Job Suitcase

Jobs near you

தொடர்புடைய செய்தி