ஓம் அம்மையே போற்றி

58பார்த்தது
ஓம் அம்மையே போற்றி
ஓம் அரத்த நிறத்தாளே போற்றி
ஓம் அரத்துறை நாயகியே போற்றி
ஓம் அரவே போற்றி

தொடர்புடைய செய்தி