ஓம் அரு உருவே போற்றி

1042பார்த்தது
ஓம் அரு உருவே போற்றி
ஓம் அருஞ்சொல் நாயகியே போற்றி
ஓம் அருட் கனலே போற்றி
ஓம் அருந்தவச் செல்வியே போற்றி

தொடர்புடைய செய்தி