ஓம் அருமையின் எளிய அழகே போற்றி

4670பார்த்தது
ஓம் அருமையின் எளிய அழகே போற்றி ஓம் இரு மயில் மணந்தத ஏறேஏறே போற்றி ஓம் அருள்சேர் இருவினை நீக்குவாய் போற்றி ஓம் நீங்காப் புகழுடை நிமலா போற்றி

தொடர்புடைய செய்தி