செங்கப்பள்ளி - Chengappalli Census Town

కామారెడ్డి జిల్లా