மனிதனை அழிக்கும் 5 கெட்ட பழக்கங்கள்

1040பார்த்தது
மனிதனை அழிக்கும் 5 கெட்ட பழக்கங்கள்
ஒவ்வொரு மனிதனும் வாழ்க்கையில் உயர்ந்த நிலையை அடைய விரும்புகிறான். ஆனால் அதற்கு சில நல்ல பழக்கங்கள் முக்கியம். மேலும் சில பழக்கங்கள் ஒரு மனிதனை அழிக்கிறது. இத்தகைய பழக்கங்களால் நம்மை நாமே அழித்துக் கொள்கிறோம். அந்த பழக்கங்கள் நமக்கு தற்காலிக நிம்மதியை தந்தாலும், வாழ்வின் ஒரு கட்டத்தில் நமக்கு பாடம் கற்பிக்கின்றன. அவை செய்ய வேண்டிய காரியங்களை ஒத்திவைத்தல், புகார் செய்தல், அதிகமாகச் சிந்தித்தல், மற்றவர்களுடன் தன்னை ஒப்பிடுதல், பாதுகாப்பான மண்டலத்தில் இருக்க விரும்புதல் ஆகியவை ஆகும்.

தொடர்புடைய செய்தி