வெள்ளாரவல்லி - Vellaravalli Census Town

కామారెడ్డి జిల్లా