ருத்தரவதி - Rudravathi Town Panchayat

కామారెడ్డి జిల్లా