டிசம்பர் 11 -சர்வதேச மலை தினம்

2845பார்த்தது
டிசம்பர் 11 -சர்வதேச மலை தினம்

சர்வதேச மலை தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் 11 அன்று கொண்டாடப்படுகிறது. மலைகளில் நிலையான வளர்ச்சியை ஊக்குவிப்பதே இந்த நாளின் நோக்கமாகும்.

தொடர்புடைய செய்தி