ஓம் அடியார் துயரம் களைவாய் போற்றி

2843பார்த்தது
ஓம் அடியார் துயரம் களைவாய் போற்றி ஓம் வளமான வாழ்வு தருவாய் போற்றி ஓம் வள்ளி தெய்வானை மணாளா போற்றி ஓம் செஞ்சுடர் மேனிச் செவ்வேள் போற்றி

தொடர்புடைய செய்தி