தென்காசி மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம் விவரம் & மழை அளவு

77பார்த்தது
தென்காசி மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம் விவரம் & மழை அளவு
*தென்காசி மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம் (07-06-2024)*

கடனா:
உச்சநீர்மட்டம்: 85 அடி
நீர் இருப்பு: 35. 20
அடி
நீர் வரத்து: 7 கன அடி
கன அடி
வெளியேற்றம்: 10 கன அடி

ராமா நதி:
உச்ச நீர்மட்டம்: 84 அடி
நீர் இருப்பு: 52 அடி
நீர்வரத்து: 10 கன அடி
வெளியேற்றம்: 10 கன அடி

கருப்பா நதி:
உச்சநீர்மட்டம்: 72 அடி
நீர் இருப்பு: 30. 84 அடி
நீர் வரத்து: NIL
வெளியேற்றம்: 4 கன அடி

குண்டாறு:
உச்சநீர்மட்டம்: 36. 10 அடி
நீர் இருப்பு: 19. 75 அடி
நீர் வரத்து: 4 கன அடி
வெளியேற்றம்: 1 கன அடி

அடவிநயினார்:
உச்ச நீர்மட்டம்: 132 அடி
நீர் இருப்பு: 57 அடி
நீர் வரத்து: 2 கன அடி
நீர் வெளியேற்றம்: 2 கன அடி

மழை அளவு:
குண்டாறு:
2. 80 மி. மீ
சிவகிரி:
1 மி. மீ

தொடர்புடைய செய்தி