தென்காசி மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம் விவரம்

79பார்த்தது
தென்காசி மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம் விவரம்
தென்காசி மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம் (09-06-2024)

கடனா:
உச்சநீர்மட்டம்: 85 அடி
நீர் இருப்பு: 35. 10
அடி
நீர் வரத்து: 7 கன அடி
கன அடி
வெளியேற்றம்: 10 கன அடி

ராமா நதி:
உச்ச நீர்மட்டம்: 84 அடி
நீர் இருப்பு: 54 அடி
நீர்வரத்து: 50 கன அடி
வெளியேற்றம்: 10 கன அடி

கருப்பா நதி:
உச்சநீர்மட்டம்: 72 அடி
நீர் இருப்பு: 30. 51 அடி
நீர் வரத்து: NIL
வெளியேற்றம்: 4 கன அடி

குண்டாறு:
உச்சநீர்மட்டம்: 36. 10 அடி
நீர் இருப்பு: 19. 57 அடி
நீர் வரத்து: 4 கன அடி
வெளியேற்றம்: 1 கன அடி

அடவிநயினார்:
உச்ச நீர்மட்டம்: 132 அடி
நீர் இருப்பு: 57 அடி
நீர் வரத்து: 5 கன அடி
நீர் வெளியேற்றம்: 5 கன அடி

தொடர்புடைய செய்தி